Bierzmowanie

Sakramenty

„Duch Święty, którego Ojciec pośle w Moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystkiego, co wam powiedziałem” (J. 14,26)

Bierzmowanie jest kolejnym sakramentem inicjacji chrześcijańskiej. Chrześcijanin odrodzony przez chrzest, zostaje przez bierzmowanie umocniony, a w Eucharystii otrzymuje pokarm nadprzyrodzony. Bierzemowanie zostaje ściśle związany z Kościołem, bierze czynny udział w jego zbawczej misji.

Sakrament bierzmowania wyciska niezniszczalny charakter , znamię, pieczęć duchową, która bardziej upodobnia do Chrystusa. Jako sakrament dojrzałości duchowej daje szczególną siłę do wytrwania w powołaniu chrześcijańskim i apostolskim; nakłada na chrześcijanina obowiązek mężnego wyznawania wiary i troski o zbawienie świata. Bierzmowany wchodzi w osobisty kontakt z Duchem Świętym, który wymaga i rozwija siedem swoich darów udzielanych już jakby na chrzcie świętym.

Kandydat do bierzmowania powinien być ochrzczony i znajdować się w stanie łaski uświęcającej.
Poszczególnym bierzmowanym uczestniczy świadek, który przygotowuje ich do tego sakramentu, przedstawia biskupowi i pomaga w wiernym wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych.
Ze względu na związek tego sakramentu ze chrztem wypada by świadkami byli rodzice chrzestni, a gdyby było to nie możliwe rodzice naturalni osoby bierzmowanej. Świadkiem może być także inna osoba , która sama przyjęła wszystkie sakramenty w wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest religijnie praktykująca i prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką mają pełnić.