Małżeństwo

Sakramenty

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”

Związek małżeński zawarty w Kościele Katolicki jest sakramentem, który z woli Bożej i ustanowienia Chrystusa jest nierozerwalny: „Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela”.

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed ślubem w celu załatwienia formalności przedmałżeńskich.

Dokumenty potrzebne do zawarcia sakramentu małżeństwa
Pary zamierzające zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinny na trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu telefonicznie lub mailowo umówić się na spisanie protokołu.

Należy przedstawić poniższe dokumenty:

  • pozwolenie proboszcza swojej parafii (nie wymagane jest jeśli któryś z narzeczenych należy do naszej parafii
  • aktualne świadectwo chrztu (data wystawienia świadectwa chrztu nie może być wcześniejsza niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu)
  • świadectwo przyjęcia bierzmowania
  • świadectwo ukończenia katechezy z ostatniej klasy (do wglądu)
  • zaświadczenie ukończenia katechez przedmałżeńskich
  • dowód osobisty
  • zaświadczenie z USC, jeśli narzeczeni chcą zawrzeć tzw. małżeństwo konkordatowe (ze skutkami cywilnymi). Data wydania zaświadczenia nie może być wcześniejsza niż trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Zaświadczenia wydawane są w USC miejsca stałego pobytu jednej ze stron (kobiety lub mężczyzny, oboje obecni). Uzyskuje się je w tym samym dniu. Wymagane są odpisy skrócone aktów urodzenia – jeżeli akty urodzeń osób zawierających małżeństwo znajdują się w innych USC.
  • dane personalne świadków: imię i nazwisko, adres zamieszkania, miejsce i data urodzenia, pesel

Osoby spoza parafii, chcące zawrzeć sakrament małżeństwa w naszej świątyni zobowiązane są do przedstawienia zgody od swojego proboszcza obecnego miejsca zamieszkania.